Byggeplaner eller annet behov for strøm?


Bestilling av byggestrøm skal meldes inn via Elsmart/Kundeportal/epost. (varierer fra selskap til selskap, sett inn det som er gjeldende hos dere)

I Elsmart benytter elektroinstallatøren et innmeldingsskjema for midlertidig installasjon. Forhåndsmeldingen dekker prosessen frem til og med tilkobling av midlertidig installasjon. Ferdigmeldingen betyr derimot opphør av den midlertidige installasjonen, noe som betyr at det ikke skal sendes ferdigmelding før det er ønsket opphør av byggestrømskassen.

<Nettselskap> leier ut byggestrømskap, et midlertidig anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør for uttak av strøm i en bygge-/anleggsperiode, eller ved et enkeltstående arrangement. Midlertidig uttak er kjennetegnet med at de er tidsbegrenset. Ofte brukes byggestrømskap inntil den permanente installasjon i bygget kan tilknyttes distribusjonsnettet, og/eller anleggsperioden er avsluttet.

Følgende byggestrømskap er tilgjengelige for leie:

 • 230V 3x32A
 • 230V 3x63A
 • 400V 4x32A
  *Andre størrelser leies ut etter forespørsel

Vilkår utleie byggestrømskap


Normal leveringstid er innen 5 arbeidsdager fra skriftlig bestilling er mottatt. Ved hastelevering må det påregnes et hastetillegg.

Byggestrømskap blir plassert og tilkoblet ved nærmeste stolpe, fordelingsskap eller nettstasjon

Dersom det ikke finnes muligheter for tilkobling nær ved ønsket plassering i fordelingsnettet, vil skapet bli tilkoblet på nærmeste mulig sted. Ønskes skapet montert på steder det ikke finnes fordelingsnett vil vi være behjelpelig med å finne løsning. Påløpte tilleggskostnader vil da faktureres etter medgåtte timer og materiell for opp og ned montering.

Ansvar
 • Leietaker plikter å behandle byggestrømskap med aktsomhet, slik at den ved demontering er i tilsvarende stand som ved montering.
 • Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker.
 • Leietaker plikter å tilse at utstyret behandles og brukes korrekt for å unngå å sette seg selv eller andre i fare.
 • Leietaker eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i skapet. Dette skal kun utføres av <Nettselskap>.
 • Leietaker er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst. <Nettselskap> leverer skapet med lås og nøkkel. Hvis hengelås og nøkkel ikke følger med skap ved demontering belastes kr. 300,-. Mangler bare nøkkel belastes kr 90,-.
 • Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet uten at dette varsles skriftlig.
 • Jording og tilførselskabel må på ingen måte røres/endres.
 • Ved manglende betaling vil byggestrømskapet bli frakoblet og hentet uten varsel og ansvar for følgekostnader.
 • Leieperioden er begrenset til 12 måneder, utover dette må det avtales skriftlig en tidsgitt leieperiode.
 • For leieperiode utover 1 år vil byggestrømskapet bli kontrollert av <Nettselskap> for hvert påbegynt nytt år. Leietager dekker kostnadene.

Vilkår private byggestrømskap


Ved bruke av private byggestrømskap etableres det kundeforhold mellom, <Nettselskap> og eier av dette midlertidige anlegget, når byggestrømskap tas i bruk første gang innenfor <Nettselskaps> konsesjonsområde. (På lik linje med ordinære elanlegg.)

Leietager av et slikt anlegg har et direkte kundeforhold mot <Nettselskap>. Måleren monteres permanent og blir normalt ikke demontert før kundeforholdet sies opp. Valgt installatør skal sende inn melding via Elsmart om installasjonsarbeider kun den første gangen byggestrømskap skal tilknyttes distribusjonsnettet. Kostnader <Nettselskap> har ved framføring av strøm til midlertidige anlegg forut for permanent tilknytning kreves dekket av kunden gjennom et anleggsbidrag.

Skal byggestrømskapet flyttes, meldes dette til <Nettselskap> og flytting utføres etter avtale. Da målerne er en AMS-måler er det viktig at flytting (fra- og tilkobling) meldes <Nettselskap>. Kostnader for dette tilkommer avhengig av arbeidets art.

Ansvar
 • Det er eier som er ansvarlig for at det midlertidige anlegget bygges, vedlikeholdes og driftes iht. forskriftene. Det betyr bl.a. at eier er ansvarlig for jevnlig kontroll av anlegget.
 • Byggestrømskap skal merkes med navn på eier/selskap.
 • Byggestrømskap som er i drift skal være i god stand, være forsvarlig låst og gi god sikkerhet for publikum og utførende. <Nettselskap> skal, til enhver tid, gis adgang til kassen for inspeksjon og eventuelt skifte av måler.

Strømbrudd


Strømutkobling av nettet pga. drifts- og vedlikeholdsmessig art kan forekomme. Da dette er en provisorisk tilkobling vil ikke leietaker bli varslet om dette. Eventuelle kostnader eller ulemper leietaker måtte påføres som følge av dette kan ikke belastes <Nettselskap>. <Nettselskap> er bare ansvarlig for følgeskader når skaden er voldt med uaktsomhet fra <Nettselskap> sin side. <Nettselskap> er ikke ansvarlig for indirekte skader som påføres leietaker med mindre skaden skyldes en forsettlig handling fra <Nettselskap>.

Feil på byggestrømskap


Opplever du feil på byggestrømskapet ring 00000000. Vi vil da ved feil sende ut montør for å feilsøke i normal arbeidstid (07:00-15:00.) Er feilen på kundens anlegg eller skyldes feil bruk vil vi fakturere kunde for dette.

Demontering av byggestrømskap


Må bestilles til kundeservice minst en uke før nedtak. Dette har med innrapportering av målerstander, og registering av målerstatus i våre datasystemer

Tariffer 2023


Se side for tariffer